Všeobecné obchodní podmínky - Truhlářské výroby a Eshopu

Přijetí objednávky

Objednávka musí být zaslána písemně nebo e-mailem a musí obsahovat tyto údaje: jméno, telefon, fax, e-mail, předmět, materiál, množství, požadovaný termín a osobu pověřenou jednáním o převzetí zboží.

Uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva se uzavírá na základě objednávky kupujícího jejím písemným potvrzením kupujícím nebo poskytnutím plnění dle kupní smlouvy vystavené prodávajícím. Smluvní strany uzavírající kupní smlouvu se zároveň zavazují, že se budou řídit těmito obchodními podmínkami ve vzájemných obchodních vztazích. Kupní smlouva se uzavírá i na základě zálohové faktury, kde je vše podstatné uvedeno.

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy je možné po vzájemné dohodě obou stran, a to na základě důvodů uvedených v Obchodním zákoníku. Při odstoupení je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady vzniklé na zakázce do doby odstoupení a další škody, záloha poskytnutá na výrobu zakázky se nevrací. Prodávající může od uzavřených smluv s kupujícím odstoupit, jestliže mu kupující neuhradil předchozí fakturu ani po lhůtě splatnosti. Takové porušení povinnosti kupujícího považuje prodávající za podstatné porušení smluvní povinnosti.

Kupní cena

 • Výše kupní ceny se sjednává v kupní smlouvě nebo v potvrzené objednávce. Dohodnutou kupní cenu musí prodávající zajistit v jakémkoliv případě,cena je pevná,pokud nedojde ze strany kupujícího k nějakým změnám,v tomto případě bude cena upřesněna.
 • V případě, že kupující nebude se zvýšením kupní ceny souhlasit, má právo od uzavřené smlouvy odstoupit, je však povinen zaplatit původně sjednanou cenu za již dodané zboží.
 • Kupní cenou zboží se rozumí cena bez dopravy ke kupujícímu. (Ceny jsou předkládány včetně DPH; následuje poznámka o této skutečnosti).Vždy při sjednání zakázky je nutné uhradit dohodnutou formou zálohu ve výši 50 % z celkové ceny výrobku a při osobním odběru doplatit zbytek.Při odběru jiném,než osobním v sídle firmy je nutné prvně cenu doplatit,pak bude zboží teprve odesláno přepravní společností, nebo bude zboží zasláno na dobírku, kde zákazník doplatí zbytek ceny při převzetí zboží(při tomto způsobu bude cena za dobírku vyšší o 100 Kč).

Lhůta splatnosti

 • Lhůta splatnosti faktur byla dohodnuta na 14 dnů od data zdanitelného plnění, není-li v kupní smlouvě uvedena jiná splatnost.
 • Závazek je zaplacen bez ohledu na způsob placení dnem připsání fakturované částky na účet prodávajícího nebo úhradou v hotovosti v pokladně prodávajícího.
 • Při nedodržení lhůt splatnosti je kupující povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak.
 • Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení s placením faktury, pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak.

Dodací lhůty

 • Sjednané dodací lhůty začínají běžet okamžikem zaplacení zálohy, schválení zkušebních vzorků a poté, co prodávající obdrží od kupujícího veškeré pracovní podklady, potřebné pro provedení a vyjasnění všech podrobností zakázky nebo po potvrzení kupní smlouvy.
 • · Standardní dodací lhůta je 1-3 měsíce od převzetí objednávky, za předpokladu splnění všech podkladů pro výrobu.
 • Kupující je povinen odebrat veškeré objednané zboží do dohodnuté doby po vyzvání prodávajícím.
 • Prodávající může uvědomit kupujícího s dostatečným časovým předstihem o předpokládaném dokončení výroby zboží.
 • Dodávka je splněna těmito způsoby:
  • předáním zboží k přepravě prvnímu dopravci
  • převzetím zboží kupujícím v sídle prodávajícího.
  • v případě, že již vyrobené zboží nemůže prodávající dodat z důvodu neplacení předchozích dodávek kupujícím a v případě nepřevzetí zboží kupujícím ve sjednaném termínu, považuje se dodávka za splněnou. Zboží v těchto případech může prodávající uskladnit na účet a riziko kupujícího a fakturovat kupujícímu.
 • Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem splnění dodávky.
 • V případě nedodržení termínu dodání, kupující písemně stanoví přiměřenou dodatečnou lhůtu. Po jejím marném uplynutí může kupující od smlouvy odstoupit.
 • Povinnost dodat zboží a dodržet dodací lhůty a termíny se prodlužují o období mimořádných a nezaviněných okolností, jež způsobily závažnou provozní poruchu a znemožnily vyrobení, či odeslání zboží.

Ostatní ustanovení

Všechno zboží je zabaleno v bublinkové folii,nebo třívrstvém kartonu,nebo kombinací obou obalových materiálů. Žádné zboží není dodáno bez obalu. Všechny rozměry jsou udávány v mm.

Prodávající ručí za bezvadnost dodaného zboží. V případě, že kupní smlouva nebo zvláštní dohoda mezi prodávajícím a kupujícím nestanoví požadavky na technické znaky jakosti zboží, podmínky kvalitativní přejímky zboží, záruční lhůtu, nároky z vad apod.,platí obchodní zvyklosti oboru nábytek v zemi prodávajícího a následující ustanovení:

 • Prodávající neručí za nepatrné odchylky barev a vady na dřevěném výrobku(které dokazují přírodní materiál a které nemají podstatný vliv na používání zboží.)
 • Záruční doba začíná dnem splnění dodávky a trvá 24 měsíců. Prodloužená záruční doba 3 roky platí pouze pro soukromé osoby a musí být uvedeno na prodejním dokladu.
 • Nároky z vad zboží se řídí ustanovením §436 násl. Obchodního zákoníku.

Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po jeho převzetí a je povinen oznámit zjevné vady bez zbytečného odkladu po převzetí zboží, nejpozději do 3 dnů od fyzického převzetí zboží kupujícím. Kupující je povinen oznámit skryté vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění v rámci poskytnuté záruční lhůty.

Dojde-li vyrobením nebo úpravou podle návrhů, vzorů apod. zadaných kupujícím k porušení průmyslových práv třetí strany, nese veškeré důsledky takového porušení výlučně kupující.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo na dodané zboží i na věci vzniklé zpracováním až do splnění všech nyní nebo v budoucnu příslušejících nároků vůči kupujícímu. Po vystavení faktury do jejího zaplacení platí výhrada vlastnického práva pro zajištění pohledávky prodávajícího.

Dodání a poslání zboží

Zboží je možno obdržet několika standardními postupy:

 1. Osobní odběr v provozovně firmy Truhlářství Petříček po telefonické dohodě.
 2. Přepravní službou - přepravní služba s časem přepravy do 24 hodin pracovního dne ode dne expedice. Zboží je pojištěno proti krádeži a poškození. Při této variantě je nutné při převzetí zboží zkontrolovat a v případě porušení obalu napsat na předávající protokol PŘEVZATO POŠKOZENÉ BEZ MOŽNOSTI KONTROLY,nebo zboží nepřevzít.Cena dle dohody.
 3. Zákazníkem sjednanou přepravní firmou.
 4. Přeprava firmou Truhlářství Petříček,cena dle dohody.
 5. Jiný způsob přepravy – na základě dohody zákazníka s firmou Truhlářství Petříček je možno zajistit jiný (zde neuvedený) způsob dopravy.

Povinnosti zákazníka a jím sjednaného přepravce při převzetí zboží

Zákazník je povinen při převzetí zboží z rukou přepravce nebo na provozovně firmy Truhlářství Petříček zkontrolovat stav zboží a balení.
V případě nalezení jakéhokoliv poškození ochranného přepravního obalu zboží je povinen v přítomnosti přepravce prodejce zboží vybalit a zkontrolovat jeho stav.

V případě zjištění poškození zboží z přepravy třetí stranou (např. pošta, přepravní služba) je zákazník povinen sepsat v přítomnosti přepravce protokol o poškození s uvedením čísla zásilky, jména přepravní firmy, jména osoby přepravce a SPZ automobilu (je-li to možné) a nechat jej podepsat přepravcem. Firma Truhlářství Petříček na základě přijetí řádně a úplně vyplněného protokolu o poškození zboží zajistí dodávku nového produktu nebo bezplatnou opravu produktu poškozeného, dle dohody se zákazníkem a stupni poškození.

V případě zjištění poškození zboží při převzetí na pobočce firmy Truhlářství Petříček je zákazník nebo zákazníkem sjednaný přepravce povinen bezodkladně oznámit zjištěné poškození pracovníkovi zajišťujícímu expedici zboží. Pracovník expedice firmy Truhlářství Petříček zajistí (je-li to technicky proveditelné) výměnu zboží za bezvadné nebo přivolá odpovědného pracovníka obchodního oddělení firmy Truhlářství Petříček, který se zákazníkem dohodne způsob nápravy.

Na reklamace a stížnosti ke stavu dodaného zboží (poškození způsobené přepravou a/nebo manipulací), podané jiným způsobem než uvedeným v bodě Dodání a poslání zboží není možno brát zřetel a nebudou ze strany firmy Truhlářství Petříček reflektovány.

Náklady na přepravu

Náklady na přepravu jsou účtovány dle požadovaném druhu přepravy.

Tyto obchodní podmínky a veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právními předpisy ČR.
Pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak, platí ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek.